PL
Aby móc dołączyć do [UNSZ] musisz:

1). Posiadać konto STEAM ze zdrowym statusem VAC.

2). Konto STEAM musi być użytkowane tylko przez jednego gracza (jak coś pójdzie nie tak, nie przyjmujemy tłumaczeń: to brat nie ja, siostra, dziadek…).

3). Musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat ( szukamy osób poważnych).
Robimy jednak wyjątki – Udowodnij nam, że warto mieć Cię w naszym składzie a przymkniemy oko na wiek.

4). Mieć przegrane co najmniej 50 godzin na serwerze ( nie tyczy się nowych serwerów).
Ten czas gry znacznie może się skrócić jeżeli nie łamiesz zasad i masz czyste konto.

5). Znać zasady naszego serwera.

6). Cieszyć się dobrą opinią na serwerze (potwierdzoną przez graczy).

7). Posiadać kulturę osobistą na wysokim poziomie.

8). Brać udział w życiu forum (przynajmniej raz dziennie zaglądać na forum, dowiadywać się o nowych zmianach/informacjach/konkursach, przeglądać sprawy związane z serwerem).

9). Posiadać mikrofon.
Mamy serwer TeamSpeak’a i wypadałoby abyś łączył się na niego za każdym razem kiedy wchodzisz na serw do gry.

Wypełnij proszę poniższy formularz.


Imię

Nick

Data urodzeniaEmail

Dlaczego chcesz wstąpić do [UNSZ] ?


 
Po czym wejdź na forum i w dziale – Chcę dołączyć do [UNSZ] – dodaj temat:

Temat: Chcę dołączyć do [UNSZ] – Twój NICK
O treści: Napisz jeszcze raz dlaczego chcesz wstąpić do [UNSZ] – lub wklej to co napisałeś/aś już w formularzu.

I CIERPLIWIE CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ

Pozrdowienia
Team [UNSZ]
Frag. Not Lag.

EN
If you want to join the [UNSZ], you must:

1). Have an account with healthy STEAM VAC status.

2). STEAM account must be used by only one player (when something goes wrong, we do not accept explanation: It was my brother, sister, grandfather, …).

3). You must be at least 18 years old (we are looking for serious people).
However, we do exceptions – Prove to us that you should be in our squad and we can close eye to your age.

4). Play at least 50 hours on our server (this point is not applicable for new servers).
The game time can be reduced significantly if you do not break the rules and you’ve got a clean account in our server.

5). Know the rules of our server.

6). Have a good reputation on the server (confirmed by the players).

7). Have manners at a high level

8). Take part in the life of a forum (at least once a day to look on the forum to find out about new developments / information / contests, review issues related to the server).

9). Have a microphone.
We have TeamSpeak server and you should connect to the TeamSpeak server every time you enter the to the game in our server.

Please fill in the form below.


name

Nick

Enter your date of birthEmail

WHY YOU WANT TO JOIN [UNSZ]?


 
Then go to the forum and in the section – I want to join [UNSZ] – add on:

Topic: I want to join [UNSZ] – your NICK
About the content: Write once again why you want to join [UNSZ] – or paste what you wrote / reported already in the form.

And wait patiently for a response.

With best regards
Team [UNSZ]
Frag. Not Lag.

DORZUĆ ZYLA :D

PLN0Otrzymano75Cel

Wybierz kwotę dotacji:
Aby zobaczyć siebie w statystykach, trzeba podczas gry, wpisać na czacie !register.
LISTA KOMEND
Lista komend dostępnych do wpisania w czacie podczas gry.
SŁAWNI LUDZIE
Publiczna lista banów.
Follow Us!
Ankieta

Ile masz lat?

View Results

Premium WordPress Themes by MOJO-Themes